Personální obsazení

Pro pracoviště uvedeného typu je nutný tým jak klinických lékařů, tak laboratorních odborníků se specializací v klinické biochemii, imunologii, mikrobiologii a neurologii. To považujeme v oboru likvorologie za velmi výhodné, neboť tento interdisciplinární obor sdružuje rysy klinické medicíny i laboratorní praxe.

Rovněž tým zkušených laborantek, podrobně obeznámený s danou problematikou, je nezbytností.

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI A KLÍČOVÍ EXPERTI LABORATOŘE:

 

prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc., MIAC.
jednatel, primář

Atestace I a II st. z neurologie
Osvědčení společnosti klinické cytologie pro provádění cytologického vyšetření likvoru
Kandidatura věd (CSc) z neuroimunologie –
Dizertační práce: Charakteristika zánětlivého procesu v likvoru u neuroboreliozy, 1.LF UK Praha, 2001.

PŘEDCHOZÍ PRACOVIŠTĚ

Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, 1.LF UK a VFN Praha
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, OKBHI Nemocnice Na Homolce, Praha

ABSOLVOVANÁ STÁŽ

1999 – Department of Neurology, Corvalis Clinic, Corvalis, Oregon, USA, 1 měsíc

PEDAGOGICKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

Pregraduální výuka na 3. LF UK Praha
IPVZ- lektor, postgraduální vzdělávání v oboru neurologie
Spoluřešitel grantu IGA-MZ CR NF/6460-3: Diferenciální diagnostika zánětlivých a autoimunitních onemocnění CNS pomocí sledování proteinových frakcí likvoru
POČET ODBORNÝCH PUBLIKACÍ: 70, 6 KAPITOL V MONOGRAFIÍCH

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ

1. cena Společnosti klinické biochemie za nejlepší zahraniční publikaci roku 2001, spoluautor.
Navržen na cenu ministra zdravotnictví jako spoluřešitel grantového projektu IGA-MZ CR NF/6460-3: Diferenciální diagnostika zánětlivých a autoimunitních onemocnění CNS pomocí sledování proteinových frakcí likvoru

 

MUDr. Michal Frajer
Zástupce primáře

Specializovaná způsobilost v oboru lékařská mikrobiologie
Osvědčení společnosti klinické cytologie pro provádění cytologického vyšetření likvoru

PŘEDCHOZÍ PRACOVIŠTĚ A FUNKCE

Oblastní nemocnice Kladno a.s., Nemocnice Středočeského kraje; Klinická laboratoř, primář
Medicentrum Beroun, s.r.o.; biochemická klinická laboratoř, odborný garant pro obor mikrobiologie
KlinLab s.r.o., diagnostická laboratoř Praha; zástupce vedoucího oddělení virologie

PEDAGOGICKÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

 

 

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D.

Imunologie
Klinická biochemie
Obecná likvorologie
Cytologicko-energetický princip vyšetřování likvoru a dalších extravaskulárních tělních tekutin
Supervizor likvorového cyklu SEKK

 

 

PROF. MUDR. JAROSLAVA DUŠKOVÁ, CSC., FIAC

Odborný garant oboru patologie

 

Atestace I. a II. st v oboru patologická anatomie
Obhajoba disertační práce na téma Trofické reakce hypofyzy a imunohistochemická klasifikace adenomů hypofýzy
Spolupracovnice International Academy of Cytology (FIAC)
Členka akreditační komise pro obor patologie
Členka komise pro národní program screeningu cervikálního karcinomu
Jmenována profesorkou v oboru patologické anatomie

PRAXE

Od r. 1976 dosud zaměstnána ve II. patologicko anatomickém ústavu FVL, nyní Ústavu patologie 1. LF UK Praha. Částečným úvazkem působí jako samostatně pracující lékař ve

Všeobecné fakultní nemocnici. Od roku 2006 působí jako pedagogický pracovník, garant pro obor patologie při Vysoké škole zdravotní.

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH

 

členka Česká lékařské společnosti J.E. Purkyně
členka Společnosti patologů
člen výboru Endokrinologická společnosti
členka Společnosti klinické cytologie, od roku 1994 dosud vědecký sekretář
členka Spolku lékařů českých v Praze
členka International Academy of Pathology
členka International Academy of Cytology, fellow
členka European Federation of Cytology Societies
členka – educational committee

PUBLIKACE

110 původních sdělení, z toho 25 v časopisech s IF

111 dalších prací (kapitoly v monografiích (4). učebních textech (14), přehledné články (6), abstrakta z mezinárodních sjezdů (65), recenze a populární články (22).