Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Již před 5 lety se nám podařilo ve spolupráci s přední českou cytopatoložkou, Prof. MUDr. Jaroslavou Duškovou, CSc. FIAC, zavést do rutinního vyšetřování imunocytochemickou identifikaci nádorových elementů v likvoru a dalších extravaskulárních tekutinách (EVT).  Podrobněji viz náš článek v Brain and Behavior z r. 2017 zde

Nyní postupujeme na poli cytologické diagnostiky opět dále- po několikaletém výzkumu ve spolupráci se zahraničním partnerem, zavádíme do rutinní praxe pokročilou imunofenotypizaci buněk v likvoru a EVT pomocí průtokové cytometrie.
(Pro zájemce popis metody zde  ).

Zásadní diagnostický význam spočívá v unikátním propojení těchto morfologických a imunofenotypizačních metod v rámci naší laboratoře:Klasická mikroskopická cytologie, jako vstupní vyšetření, hodnotí buněčné elementy na základě morfologie  – cytolog je tak schopen identifikovat základní typy buněčných řad, jako jsou lymfocyty, monocyty, neutrofily, ale i mikrobiální agens a případné nádorové buňky.

Pro bližší určení zejm. nádorových elementů pak slouží imunocytochemická detekce membránových, cytoplazmatických a jaderných antigenů maligních buněk, která nám odpoví na otázku, o jaký typ nádoru se jedná (karcinom, primární tumor CNS, melanom…) a dokonce i určí jeho původ  (např. mammární karcinom…).

Průtoková cytometrie pak rozšiřuje naše diagnostické možnosti o další zásadní informace:

– u nádorových elementů hematogenního původu (leukemická, lymfomová infiltrace CNS) odhalí v likvoru klon maligních buněk, popř. určí jeho bližší CD typizaci
– u zánětů charakterizuje a kvantifikuje zastoupení základních lymfocytárních populací T a B a jejich další subtypy a aktivační stadium- pomůže tak např. lépe odlišit zánětlivou celulizaci u autoimunitních procesů od neuroinfekcí
dg. neurosarkoidosy

Bez použití průtokové cytometrie, jen morfologickými mikroskopickými metodami, je výše uvedená bližší buněčná identifikace prakticky nemožná. Na druhou stranu jen v kombinaci se  vstupním cytologickým zhodnocením můžeme odhalit celou řadu dalších afekcí, jako erytrofágy u SAK, bakterie u purulentního zánětu atd. – v těchto případech pak nutnost dalších imuno vyšetření odpadá…

Tudíž teprve v komplexní kombinací cytologické a imunocytochemické laboratoře s průtokovou cytometrií tak získáváme unikátní diagnostický potenciál. Zároveň tento vícekrokový vyšetřovací algoritmus pomáhá racionálně hospodařit s laboratorními vyšetřeními- náročnější imunocytologické metody jsou v naší laboratoři indikovány vždy až na základě výsledků základního cytologického vyšetření, čímž předcházíme jejich případnému zbytečnému a neekonomickému provádění!

 

 

Kromě výše uvedeného rozšíření cytologické diagnostiky si Vás dovoluji upozornit i na další nově zavedená laboratorní vyšetření:

– rozšíření spektra neurodegenerativních a destrukčních markerů (stanovení beta amyloidu 1-40 a 1-42 ke standardní baterii h-Tau a p-Tau. . Nově pak i p-Nf(H) nejen v likvoru, ale i v séru)
– podstatné rozšíření spektra neurálních autoprotilátek (Zic4, PKC ƴ , DPPX…) a jejich kvantitativní stanovení a i.th. syntézu (zejm. anti-GAD, caspr2 aj.)
– panel protilátek u poruch nervosvalového přenosu ( AChR, MUSK, Titin, SOX1)
– stanovení protilátek proti HIV a CEA (karcinoembryonální antigen) v likvoru

(viz naše nová žádanka a aktuality na www.likvor.cz )

 

Těšíme se na další spolupráci na poli diagnostiky likvoru a extravaskulárních tekutin v roce 2020!

Please follow and like us:

Rozšíření spektra neurálních autoprotilátek

Mgr. Jarmila Mouchová

1)
Rozšíření spektra vyšetřovaných protilátek proti neuronálním antigenům ve třídě IgG metodou rekombinantní Line Assay (anti-Yo, Hu, Ri, Ma1, PNMA2-Ma2/Ta, Amfifysin., CV2, Titin, SOX1, GAD, Tr, Zic4, Recoverin, PKCγ) s možností stanovení i. th. syntézy anti-GAD (event. dalších).

Jedná se o skupinu autoprotilátek asociovaných s paraneoplastickými neurologickými syndromy (PNS), které jsou definovány klinickými neurologickými syndromy doprovázejícími maligní tumory, nejsou však jimi ani jejich metastázemi přímo způsobeny, nemají vaskulární ani infekční základ ani nepocházejí z vedlejších účinků léčby. Jsou způsobeny tumorem spuštěnými imunologickými mechanismy, které působí distálně od primární nebo metastatické oblasti tumoru.
Podle povahy tumoru vykazují buňky tumoru antigeny (Yo, Hu, Ri…), které mohou způsobit tvorbu specifických autoprotilátek. Tyto autoprotilátky se naváží na příslušné antigeny lokalizované v nervové tkáni a účastní se paraneoplastických neurologických poruch (encefalitidy, polyneuropatie, retinopatie apod.). PNS se objevují zejména u plicních nádorů (SCLC), karcinomu prostaty, prsu a ovarií. PNS se mohou objevovat také u autoimunitních chorob, jako je inzulin-dependentní diabetes mellitus.
Průkaz autoprotilátek za přítomnosti paraneoplastických neurologických syndromů poskytuje možnost diagnostiky dosud skrytého novotvaru a může vést k jeho včasnému odhalení.

 

Protilátka Paraneoplastické neurologické syndromy Nejčastěji asociované nádory
Anti-Yo (antigen Purkyňových buněk) cerebelární ataxie karcinom prsu, ovarií, dělohy
Anti-Hu senzorická a autonomní neuropatie, cerebelární ataxie, encefalomyelitida, limbická encefalitida malobuněčný a nemalobuněčný karcinom plic, extrapulmonární malobuněčný karcinom
Anti-Ri encefalitida mozkového kmene, cerebelární ataxie karcinom prsu, malobuněčný karcinom plic, medulární karcinom štítné žlázy
Anti-Ma1, Ma2 (Ta) limbická encefalitida, encefalitida mozkového kmene, cerebelární ataxie karcinom varlat, plicní karcinomy
Anti-Amfifysin Stiff-person syndrom, rozmanité syndromy karcinom prsu, malobuněčný karcinom plic
Anti-CV2 senzorická a senzomotorická neuropatie, encefalomyelitida, cerebelární ataxie, limbická encefalitida, autonomní neuropatie, chorea malobuněčný karcinom plic, thymom
Anti-Titin myasthenia gravis thymom
Anti-SOX1 Lambert Eaton myasthenia gravis malobuněčný karcinom plic
Anti-GAD65 Stiff-person syndrom, limbická encefalitida non-paraneoplastické
Anti-Tr (DNER) cerebelární kmenová a limbická ataxie Hodgkinův lymfom
Anti-Zic4 cerebelární degenerace malobuněčný karcinom plic
Anti-Recoverin s karcinomem spojená retinopatie malobuněčný karcinom plic
Anti-PKC γ (proteinkináza Cγ) cerebelární degenerace nemalobuněčný karcinom plic, adenokarcinom

 

2)
Rozšíření diagnostiky autoimunitních encefalitid – stanovení anti DPPX (dipeptidyl aminopeptidase-like protein) protilátek metodou nepřímé imunofluorescence.
DPPX je podjednotkou VGKC, tj. napěťově řízeného draslíkového kanálu Kv4. Společnou expresí DPPX s podjednotkami Kv4 se syntetizují proteiny interagující s draslíkovým kanálem typu A. DPPX je důležitým regulátorem excitability membrány v hipokampálních pyramidových buňkách CA1. Autoimunitní reakce proti DPPX vedou k autoimunitní encefalitidě asociované s neklidem, zapomětlivostí, zmateností, halucinacemi, svalovými spasmy, třesem…

Please follow and like us:

Stanovení nových neurodegenerativních markerů

MUDr. Lenka Ceprová

Ke stanovení klasického likvorového tripletu t-Tau, p-Tau a Aβ42 nově v laboratoři Topelex zavádíme i možnost stanovení koncentrace Aβ40.
Alzheimerova nemoc (AD), řadící se mezi tauopatie, je progesivní neurodegenerativní onemocnění a nejčastější příčina demence. Diagnostika se mimo jiné opírá o laboratorní vyšetření, a sice stanovení likvorových neurodegenerativních markerů:

– celkový a fosforylovaný tau protein (h-Tau nebo t-Tau, p-Tau)

– beta amyloid (Aβ42, Aβ40).

Typickým nálezem v mozkomíšním moku u pacientů s AD jsou zvýšené koncentrace celkového a fosforylovaného tau proteinu a snížené koncentrace Aβ42. Koncentrace Aβ42 vykazuje výrazný pokles již 5-10 let před počátkem kognitivních změn u osob, u nichž se později vyvine AD.

Koncentrace celkového tau proteinu odráží míru neurodegenerace, respektive axonální lézi a její elevace patří mezi obecné markery neuronálního poškození. Velmi vysoká koncentrace celkového tau proteinu v likvoru bývají rovněž u prionových onemocnění.

Amyloid beta, který je hlavní složkou senilních plaků a neurofibrilárních klubek u pacientů s AD je tvořen enzymatickým štěpením APP (amyloidní prekurzorový protein) ve dvou formách 1-42 a 1-40 (Aβ42, Aβ40). Z diagnostického hlediska má význam stanovení poměrů likvorových koncentrací Aβ42/Aβ40, který vykazuje významný pokles již u pacientů v preklinickém či MCI (mild cognitive impairment) stádiu.

 

Please follow and like us:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolujeme si Vás informovat, že ze žádanek Laboratoře pro likvorologii,  neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex s.r.o. aktuálně vypouštíme „INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K NAKLÁDÁNÍ SE VZORKEM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO STANOVENÍ MEZILABORATORNÍ KVALITY A VÝZKUM„ a nadále již není potřeba tento souhlas vyplňovat.

Naše pracoviště se i nadále bude samozřejmě podílet na vědecko-výzkumných projektech, nicméně na základě právní expertizy, kterou si naše laboratoř recentně zadala v rámci provádění výzkumných projektů, dle § 81 odst. 4 Zákona o zdravotních službách se nevyžaduje souhlas pacienta v případě anonymizovaného použití biologického materiálu pro potřeby výuky, vědy nebo výzkumu, odebraného pacientovi při poskytování zdravotní péče.
Věříme, že vypuštění tohoto informovaného souhlasu zároveň sníží i Vaši administrativní zátěž při vyplňování žádanek a alespoň o něco Vám tak ulehčí práci…

Těšíme se na další spolupráci, s pozdravem
prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Topelex s.r.o.
Laboratoř pro likvorologii,  neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku

Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189
Expertní pracoviště SEKK pro ČR a SR
IČ 28207190,  IČZ 06539000
Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9,

Please follow and like us:

Vzhledem k záchytu tohoto onemocnění i na našem území (ne importem) jsme zařadili do spektra vyšetření naší laboratoře přímý průkaz WN viru metodou PCR z plné krve, séra,  likvoru.

 

West Nile virus – jedná se o RNA virus z čeledě Flaviviridae, do rodu Flavivirus, přenašeči komáři (především rodu Culex).

Výskyt – tropy a subtropy, jižní a střední Evropa, Afrika, USA.

Patogeneze – podobně jako u příbuzného viru KME – po pomnožení v regionálních mízních uzlinách vzniká krátká primární virémie, infekce u osob s asymptomatickým průběhem může být po té ukončena. Pokud se replikace v uzlinách nezastaví, následuje sekundární virémie, může dojít k přestupu viru přes H-EB do CNS a poškození nervového systému způsobeného infekcí nervových buněk a imunopatologickými mechanizmy – cytotoxickou imunitní reakcí proti napadeným buňkám.

Klinický obraz – Inkubační doba 2-6 dní. Obvyklý inaparentní průběh. U klinicky manifestních případů patří mezi projevy náhlá horečka, silná bolest hlavy, bolesti břicha s nauzeou, bolest očí, myalgie, artralgie, na trupu a končetinách makulopapulózní vyrážka. U nekomplikovaných případů příznaky odeznívají většinou po 5 dnech. U komplikovaných případů nastupuje postižení nervového systému, meningeální příznaky, obrny periferních nervů.

V likvoru je patrný obraz serózního zánětu s lymfocytární pleocytózou a mírně zvýšenou celkovou bílkovinou.

Terapie je symptomatická.

Please follow and like us:

Vážení účastníci XII. Sympozia pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin,

dovolujeme si Vás informovat, že přednášky ze Sympozia jsou nyní k dispozici na webových stránkách www.likvor-sympozium.cz

Děkujeme Vám za účast a těšíme se na další společná setkání!

Za kolektiv Laboratoře pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku
Topelex s.r.o.

prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Please follow and like us:

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás aktuálně informovat, že do programu XII. Sympozia pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin byla zařazena přednáška Prof. Krejska z Ústavu klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové na téma biologické léčby: „Léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní, lekce z imunopatogeneze“.

Připomínáme, že Sympozium se uskuteční již 12.6.2018 v prostorách Martinického paláce na pražských Hradčanech, a je zařazeno do registru akreditovaných akcí ČLK a ohodnoceno 6 kredity.

Pokud jste se ještě nepřihlásili, můžete tak učinit na www.likvor-sympozium.cz, kde najdete všechny nezbytné informace.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a spolupráci a těšíme se na společné setkání v červnu!

Za kolektiv laboratoře Topelex,

Please follow and like us: