Rozšíření spektra neurálních autoprotilátek

Rozšíření spektra neurálních autoprotilátek

Mgr. Jarmila Mouchová

1)
Rozšíření spektra vyšetřovaných protilátek proti neuronálním antigenům ve třídě IgG metodou rekombinantní Line Assay (anti-Yo, Hu, Ri, Ma1, PNMA2-Ma2/Ta, Amfifysin., CV2, Titin, SOX1, GAD, Tr, Zic4, Recoverin, PKCγ) s možností stanovení i. th. syntézy anti-GAD (event. dalších).

Jedná se o skupinu autoprotilátek asociovaných s paraneoplastickými neurologickými syndromy (PNS), které jsou definovány klinickými neurologickými syndromy doprovázejícími maligní tumory, nejsou však jimi ani jejich metastázemi přímo způsobeny, nemají vaskulární ani infekční základ ani nepocházejí z vedlejších účinků léčby. Jsou způsobeny tumorem spuštěnými imunologickými mechanismy, které působí distálně od primární nebo metastatické oblasti tumoru.
Podle povahy tumoru vykazují buňky tumoru antigeny (Yo, Hu, Ri…), které mohou způsobit tvorbu specifických autoprotilátek. Tyto autoprotilátky se naváží na příslušné antigeny lokalizované v nervové tkáni a účastní se paraneoplastických neurologických poruch (encefalitidy, polyneuropatie, retinopatie apod.). PNS se objevují zejména u plicních nádorů (SCLC), karcinomu prostaty, prsu a ovarií. PNS se mohou objevovat také u autoimunitních chorob, jako je inzulin-dependentní diabetes mellitus.
Průkaz autoprotilátek za přítomnosti paraneoplastických neurologických syndromů poskytuje možnost diagnostiky dosud skrytého novotvaru a může vést k jeho včasnému odhalení.

 

Protilátka Paraneoplastické neurologické syndromy Nejčastěji asociované nádory
Anti-Yo (antigen Purkyňových buněk) cerebelární ataxie karcinom prsu, ovarií, dělohy
Anti-Hu senzorická a autonomní neuropatie, cerebelární ataxie, encefalomyelitida, limbická encefalitida malobuněčný a nemalobuněčný karcinom plic, extrapulmonární malobuněčný karcinom
Anti-Ri encefalitida mozkového kmene, cerebelární ataxie karcinom prsu, malobuněčný karcinom plic, medulární karcinom štítné žlázy
Anti-Ma1, Ma2 (Ta) limbická encefalitida, encefalitida mozkového kmene, cerebelární ataxie karcinom varlat, plicní karcinomy
Anti-Amfifysin Stiff-person syndrom, rozmanité syndromy karcinom prsu, malobuněčný karcinom plic
Anti-CV2 senzorická a senzomotorická neuropatie, encefalomyelitida, cerebelární ataxie, limbická encefalitida, autonomní neuropatie, chorea malobuněčný karcinom plic, thymom
Anti-Titin myasthenia gravis thymom
Anti-SOX1 Lambert Eaton myasthenia gravis malobuněčný karcinom plic
Anti-GAD65 Stiff-person syndrom, limbická encefalitida non-paraneoplastické
Anti-Tr (DNER) cerebelární kmenová a limbická ataxie Hodgkinův lymfom
Anti-Zic4 cerebelární degenerace malobuněčný karcinom plic
Anti-Recoverin s karcinomem spojená retinopatie malobuněčný karcinom plic
Anti-PKC γ (proteinkináza Cγ) cerebelární degenerace nemalobuněčný karcinom plic, adenokarcinom

 

2)
Rozšíření diagnostiky autoimunitních encefalitid – stanovení anti DPPX (dipeptidyl aminopeptidase-like protein) protilátek metodou nepřímé imunofluorescence.
DPPX je podjednotkou VGKC, tj. napěťově řízeného draslíkového kanálu Kv4. Společnou expresí DPPX s podjednotkami Kv4 se syntetizují proteiny interagující s draslíkovým kanálem typu A. DPPX je důležitým regulátorem excitability membrány v hipokampálních pyramidových buňkách CA1. Autoimunitní reakce proti DPPX vedou k autoimunitní encefalitidě asociované s neklidem, zapomětlivostí, zmateností, halucinacemi, svalovými spasmy, třesem…

Please follow and like us:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *