Vážené kolegyně, vážení kolegové,
události kolem COVID-19 nás všechny přiměly více využívat metod vzdálené komunikace. Tato zkušenost nás vede ke snaze vylepšit a zjednodušit elektronické komunikační nástroje mezi Vámi, klinickými lékaři a námi, jako laboratorním pracovištěm. Proto vedle již zavedených funkcionalit typu elektronické žádanky a online přístupu k výsledkům, zavádíme nově i možnost konzultovat online výsledky vyšetření jednotlivých pacientů- stačí kliknout na příslušnou ikonku u jména pacienta v sekci „Výsledky vyšetření“ na našem webu a Vaše zpráva bude automaticky zaslána prostřednictvím našeho laboratorního informačního systému přímo lékaři/ VŠ specialistovi, který výsledky Vašeho pacienta hodnotí. Odpověď z laboratoře se pak zobrazí opět přímo u konkrétního pacienta v přehledu výsledků na webu.
Pro ty z Vás, kteří preferují telefonické konzultace jsme samozřejmě na našich tel. číslech stále k dispozici jako doposud.
Doufáme, že tato funkcionalita Vám opět o něco zjednoduší a zefektivní práci a vzájemnou klinicko- laboratorní komunikaci.
Děkujeme za případné návrhy či připomínky a těšíme se na další spolupráci!

Please follow and like us:

Od 20.6.2020 provedena ve stanovení FLC kappa a lambda v likvoru i séru změna metodiky stanovení analytu z turbidimetrického na nefelometrické.
Dochází od toho data ke změně/ úpravě referenčních mezí metod a výpočtových vztahů:

Referenční interval FLC lambda (CSF): <0,23 mg/l Q FLC lambda (kvocient): <20,9*10^3 I FLC lambda (index): <5,7 Referenční meze FLC lambda v séru: <27mg/l Referenční interval FLC kappa (CSF): <0,340 mg/l Q FLC kappa (kvocient): <16,8*10^–3 I FLC kappa (index): <3,43 Referenční meze FLC kappa v séru: <22,4mg/l Zároveň již laboratoř neprovádí stanovení FLC kappa a lambda v moči.

Please follow and like us:

V souvislosti s opatřeními kvůli epidemii COVID-19 a změně provozního režimu laboratoře se zaměřením na testování SARS-CoV-2 si dovolujeme upozornit, že v ojedinělých případech není laboratoř nyní schopna dodržet deklarované časy odezvy (TAT) u některých rutinních vyšetření. U urgentních a STATIM vyšetření u akutních pacientů jsou i nadále časy odezvy laboratoří samozřejmě striktně dodržovány.
V případě nutnosti individuálně urychlit vyšetření vzhledem ke klinickému stavu pacienta, kontaktujte prosím laboratoř (non stop tel. 724 978 303).

Děkujeme za pochopení!

Please follow and like us:

Vážení příznivci likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin,

s lítostí oznamujeme, že vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 jsme nuceni ZRUŠIT letošní ročník Sympozia pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin.

Těšíme se na shledání s Vámi v náhradním termínu.

prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

Please follow and like us:

Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex s.r.o, je zařazena SZÚ na seznam laboratoří oprávněných provádět vyšetření koronaviru SARS-CoV-2. Na základně toho oprávnění provádíme rtPCR vyšetření pro vzorky odebrané ve zdravotnických zařízeních, t.č. neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Vzhledem k akutnímu nedostatku diagnostických kitů v ČR je však kapacita laboratoře prakticky vyčerpána- příjem vzorků do laboratoře je proto možný pouze po předchozím dotazu a domluvě na dostupnosti vyšetření.

 

Pokyny pro preanalytickou fázi a požadavky na transport vzorků vzorků jsou uvedeny v aktualizované verzi Laboratorní příručky

 

Please follow and like us:

Rozšíření spektra neurálních autoprotilátek

Mgr. Jarmila Mouchová

1)
Rozšíření spektra vyšetřovaných protilátek proti neuronálním antigenům ve třídě IgG metodou rekombinantní Line Assay (anti-Yo, Hu, Ri, Ma1, PNMA2-Ma2/Ta, Amfifysin., CV2, Titin, SOX1, GAD, Tr, Zic4, Recoverin, PKCγ) s možností stanovení i. th. syntézy anti-GAD (event. dalších).

Jedná se o skupinu autoprotilátek asociovaných s paraneoplastickými neurologickými syndromy (PNS), které jsou definovány klinickými neurologickými syndromy doprovázejícími maligní tumory, nejsou však jimi ani jejich metastázemi přímo způsobeny, nemají vaskulární ani infekční základ ani nepocházejí z vedlejších účinků léčby. Jsou způsobeny tumorem spuštěnými imunologickými mechanismy, které působí distálně od primární nebo metastatické oblasti tumoru.
Podle povahy tumoru vykazují buňky tumoru antigeny (Yo, Hu, Ri…), které mohou způsobit tvorbu specifických autoprotilátek. Tyto autoprotilátky se naváží na příslušné antigeny lokalizované v nervové tkáni a účastní se paraneoplastických neurologických poruch (encefalitidy, polyneuropatie, retinopatie apod.). PNS se objevují zejména u plicních nádorů (SCLC), karcinomu prostaty, prsu a ovarií. PNS se mohou objevovat také u autoimunitních chorob, jako je inzulin-dependentní diabetes mellitus.
Průkaz autoprotilátek za přítomnosti paraneoplastických neurologických syndromů poskytuje možnost diagnostiky dosud skrytého novotvaru a může vést k jeho včasnému odhalení.

 

Protilátka Paraneoplastické neurologické syndromy Nejčastěji asociované nádory
Anti-Yo (antigen Purkyňových buněk) cerebelární ataxie karcinom prsu, ovarií, dělohy
Anti-Hu senzorická a autonomní neuropatie, cerebelární ataxie, encefalomyelitida, limbická encefalitida malobuněčný a nemalobuněčný karcinom plic, extrapulmonární malobuněčný karcinom
Anti-Ri encefalitida mozkového kmene, cerebelární ataxie karcinom prsu, malobuněčný karcinom plic, medulární karcinom štítné žlázy
Anti-Ma1, Ma2 (Ta) limbická encefalitida, encefalitida mozkového kmene, cerebelární ataxie karcinom varlat, plicní karcinomy
Anti-Amfifysin Stiff-person syndrom, rozmanité syndromy karcinom prsu, malobuněčný karcinom plic
Anti-CV2 senzorická a senzomotorická neuropatie, encefalomyelitida, cerebelární ataxie, limbická encefalitida, autonomní neuropatie, chorea malobuněčný karcinom plic, thymom
Anti-Titin myasthenia gravis thymom
Anti-SOX1 Lambert Eaton myasthenia gravis malobuněčný karcinom plic
Anti-GAD65 Stiff-person syndrom, limbická encefalitida non-paraneoplastické
Anti-Tr (DNER) cerebelární kmenová a limbická ataxie Hodgkinův lymfom
Anti-Zic4 cerebelární degenerace malobuněčný karcinom plic
Anti-Recoverin s karcinomem spojená retinopatie malobuněčný karcinom plic
Anti-PKC γ (proteinkináza Cγ) cerebelární degenerace nemalobuněčný karcinom plic, adenokarcinom

 

2)
Rozšíření diagnostiky autoimunitních encefalitid – stanovení anti DPPX (dipeptidyl aminopeptidase-like protein) protilátek metodou nepřímé imunofluorescence.
DPPX je podjednotkou VGKC, tj. napěťově řízeného draslíkového kanálu Kv4. Společnou expresí DPPX s podjednotkami Kv4 se syntetizují proteiny interagující s draslíkovým kanálem typu A. DPPX je důležitým regulátorem excitability membrány v hipokampálních pyramidových buňkách CA1. Autoimunitní reakce proti DPPX vedou k autoimunitní encefalitidě asociované s neklidem, zapomětlivostí, zmateností, halucinacemi, svalovými spasmy, třesem…

Please follow and like us: